Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

            A project I did for myself :), and for my city, Sai Gon with all of its beauty. Hope to come back with it soon :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét